Trường MG Hương Sen có 1 điểm trường chính,  4 điểm trường thôn , 6 lớp với tổng số 120 học sinh

- Tổng số Cán bộ, giáo viên, nhân viên: 11 (Biên chế: 10; Hợp đồng: 1)

- Trình độ đào tạo: Đại học: 7; Cao đẳng: 2; Trung cấp: 1 (Đang theo học lớp đại học tại chức); 1 đ/c bảo vệ có trình độ văn hóa 12/12